Imago

Imago er en teori og metode for å oppnå kontakt og gjensidig forståelse mellom mennesker. Målet er å etablere sunne og livskraftige relasjoner, der partene føler jeg hørt og forstått.

Imago relasjonsterapi ble utviklet av psykologene Harville Hendrix og Helen Hunt på 80-tallet og bygger på psykodynamisk, systemisk og kognitiv teori og metode. Tilknytningspsykologi og nyere hjerneforskning er også sentralt. Ved å se på sammenhengen mellom tilknytning og relasjonsutvikling, er det mulig å forstå hva som skjer i parforhold og andre relasjoner. Vi kan identifisere problemene, deres dypere årsaker og alternative løsninger. Å arbeide med Imago, betyr å utvide sin bevissthet, om seg selv og andre. Metoden ble opprinnelig brukt i parterapi, men er siden videreutviklet og tatt i bruk på andre områder, bl.a. i samtaler med enkeltpersoner, i konfliktløsning, teamarbeid og lederutvikling.

Strukturert dialog
Sentralt i Imago er den strukturerte dialogen, Imagodialogen. Den er systematisk bygget opp og målet er å etablere og beholde kontakt. Imagodialogen kan sammenfattes i tre trinn; speiling, anerkjennelse og empati. På denne måten sikrer man at partene blir hørt, får bekreftelse på sin opplevelse og medfølelse i sine reaksjoner. Partene får større forståelse for seg selv, den andre og det man skaper sammen. Gjennom dialogen blir partene også mer bevisst på hvordan de kommuniserer, noe som gjør det mulig å endre dette. Med høyere bevissthet og oppløsning av gamle overlevelsesstrategier, kan det utvikles nye kommunikasjons- og handlingsmøstre. Ved at partene møter hverandre med respekt og dialog, oppstår det kontakt på et dypere plan og relasjonen utvikles til å bli sunn og livskraftig.

Litteratur
Se sentral littertur om samliv og relasjoner

Utdanning
Utdanningen som Imago parterapeut og Imago fasilitator tilbys i flere land, bl.a. ved Dansk Imagocenter i København. Ønsker du oversikt over hva som tilbys av utdanning innenfor Imago i ulike land, finnes dette på nettsiden til ImagoRelationships International (IRI), en non-profit organisasjon med hovedkontor i New York.

Les mer
http://www.gettingtheloveyouwant.com
http://www.imagoforeningen.se
http://www.imagoforeningen.dk 
https://www.svenskimago.com
http://www.imagoterapi.com
http://www.modus-vivendi.no
http://www.holdmetight.net
http://www.patlove.com
http://www.gottman.com
http://www.tammynelson.org